Medezeggenschap

Wat doet de Medezeggenschapsraad voor onze school?

Sinds 1 februari 1982 geldt in ons land de wet Medezeggenschap Onderwijs. In de medezeggenschapsraad (M.R.) van IBS it Pompeblêd kunnen drie ouders en drie leerkrachten plaatsnemen.

Dit schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad uit:

Ouders

  • Annie de Jong  (voorzitter)
  • Baukje de Jong-Turkstra  (secretaris)
  • Petra Westra  (lid)

Leerkrachten

  • Margriet Drenth
  • Geeske Dijkstra
  • Tiny Lolkama

Wat is de taak van de medezeggenschapsraad?

In het M.R.reglement staat het een en ander nauwkeurig uitgewerkt. In grote lijnen kan de taak als volgt worden omschreven;

De M.R. kan alle aangelegenheden, die met school te maken hebben , bespreken.

Over allerlei zaken kunnen aan het schoolbestuur voorstellen worden gedaan en standpunten bekend worden gemaakt.

In het reglement is vastgesteld over welke zaken de M.R. mag adviseren en waar al of niet instemming is vereist.

De M.R. heeft ook de taak openbaarheid en het onderling overleg te bevorderen.