Leerlingenzorg

Het schoolondersteuningsprofiel, schooljaar 2020-2023

Elke 4 jaar maakt een school een schoolondersteuningsprofiel.

In dit profiel wordt aangegeven welke ondersteuning een school kan bieden in het kader van Passend Onderwijs. Dit profiel kan ook de doorslag geven bij aanmelding van een kind met specifieke onderwijsbehoeften of het kind wel of niet onze school kan bezoeken.

Wij maken gebruik van het format Q3 en maken de overstap naar Parnassys, zodat we alle zorg gecentreerd op een plek hebben.

Hieronder volgt een samenvatting van dit profiel. Uiteraard is dit profiel op school ter inzage bij de directie.

Samenvatting.

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben.

De vakken lezen, rekenen, Nederlandse en Friese taal staan bij ons centraal.

  1. We stimuleren dat kinderen probleemoplossend en creatief bezig zijn.
  2. We houden rekening met verschillen tussen kinderen.
  3. Elk kind is uniek en elk kind leert op zijn haar eigen wijze
  4. We zijn een betrokken school, zowel bij de kinderen als bij het dorp.
  5. De ontwikkelingen van individuele leerlingen volgen we nauwlettend.
  6. Ons team van leerkrachten is enthousiast en geïnteresseerd.
  7. De sfeer op onze school is open, positief en veilig.
  8. We hebben veel contact met ouders.
  9. We organiseren regelmatig activiteiten, waarbij ook de ouders nauw betrokken zijn

Op onze school zijn we in staat om de basisondersteuning en de lichte ondersteuning te bieden.

Onze leerkrachten werken continu aan vergroten van hun deskundigheid, daarbij zal voor de reken coördinator de aandacht liggen op het gebied van dyscalculie en het ontwikkelen van beleid.

Voor het hele team is gedrag en gedragsproblemen, hoe er mee om te gaan een blijvend aandachtspunt.

Voor kinderen die meer begaafd zijn en extra stof naast de aangeboden lesstof aan kunnen, kan levelwerk worden ingezet in de groepen 3 t/m 8.

Het gebouw heeft  voldoende voorzieningen voor kinderen met een handicap met uitzondering van een verzorgingsruimte.

Wij werken samen met ketenpartners rondom de zorg voor het kind en/of gezin.

Er zijn echter grenzen aan onze zorg. Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden en tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Bij aanmelding van een nieuwe leerling is het volledige dossier beschikbaar voor de ontvangende school.

Per schooljaar, per groep en leerkracht wordt bij aanmelding nieuwe leerling bekeken of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van deze leerling en overige leerlingen.